Regulamin

Założenia ogólne
Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://shop.uknowme-records.com i http://sklep.uknowme-records.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep U Know Me Records jest prowadzony przez firmę:

Sempre Musica
ul. Chrzanowskiego 19/70
04-392 Warszawa
NIP: 888 278 5242

kontakt: sklep@junoumi.com

wpisaną w dniu 15.12.2010r  do pisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 520461, NIP 888-278-52-42, REGON 142706454
Słowniczek:
Sklep – sklep stacjonarny zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Częstochowskiej 20 (Karrot Kawa i Kultura), w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów oraz który jest punktem sprzedaży detalicznej prowadzonym przez firmę Sempre Musica.

Sempre Musica – działalność gospodarcza prowadzona pod firmą Sempre Musica z siedzibą w Warszawie (04-392) przy ul. Chrzanowskiego 19/70, wpisaną w dniu 15.12.2010r  do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 520461, NIP 888-278-52-42, REGON 142706454.

Sklep Internetowy U Know Me Records – prowadzony przez firmę Sempre Musica, dostępny pod domeną internetową https://shop.uknowme-records.com i http://sklep.uknowme-records.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego U Know Me Records, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego oraz ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym U Know Me Records, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do firmy Sempre Musica podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego U Know Me Records, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym U Know Me Records, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2 .Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego U Know Me Records oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
• komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego U Know Me Records zgodnie z jego przeznaczeniem.
4 .Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego U Know Me Records, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego U Know Me Records lub jego elementy techniczne
5. Firma Sempre Musica w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego U Know Me Records spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego U Know Me Records z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego U Know Me Records nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego U Know Me Records wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
§2 Rejestracja
1 . W celu rejestracji w Sklepie Internetowym U Know Me Records (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, itd), zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego U Know Me Records oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym U Know Me Records, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego U Know Me Records, są nieodpłatne.
3.  Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym U Know Me Records każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego U Know Me Records należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres shop@uknowme-records.com , zawierającą dane urzyte przy rejestracji oraz oświadczenie woli zawierające chęć usunięcia konta klienta.
§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego U Know Me Records
1 . Logowanie do Sklepu Internetowego U Know Me Records odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
2.  Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego U Know Me Records, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego U Know Me Records.
§4 Warunki realizacji zamówienia
1 . Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego U Know Me Records przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym U Know Me Records, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie sposobu odbioru lub dostawy i płatności  oraz potwierdzenie zamówienia.:
2. W Koszyku, Klient wskazuje:
• zamawiane produkty oraz ich ilość;
• adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
• sposób dostawy;
• sposób płatności;
• (opcjonalnie) kod rabatowy.
3. Maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta nie może przekroczyć 10 (dziesięć) sztuk.
4. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”,  „REALIZUJ ZAMÓWIENIE” „PODSUMOWANIE”, „LOGOWANIE”, „ADRES” „PRZESYŁKA” „PŁATNOŚĆ” . Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta firmie Sempre Musica oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, firma Sempre Musica przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem firmy Sempre Musica o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta: na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub odebrany osobiście w Sklepie.
7.  W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, firma Sempre Musica może zaproponować Klientowi:
• anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta firma Sempre Muscia będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
• anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym firma Sempre Musica będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
• podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
8.  W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, firma Sempre Musica poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, firma Sempre Musica zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 11 poniżej.
9. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:
• loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym U Know Me Records. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym U Know Me Records jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
• unikalnego numeru zamówienia, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa firma Sempre Musica nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia ze Sklepu. Przekazanie numeru zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Sklepie osobie, która unikalny numer posiada;
10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, firma Sempre Musica nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§5 Ceny produktów
1 . Firma Sempre Muscia zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego U Know Me Records i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego U Know Me Records zamieszczone przy produkcie:
• zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
• nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego U Know Me Records.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
5. Firma Sempre Musica zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Promocje w Sklepie Internetowym U Know Me Records nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§6 Modyfikacja zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez firmę Sempre Musica wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji odbioru w Sklepie), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez firmę Sempre Musica. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego U Know Me Records w zakładce „Moje Konto” lub kontaktując się pod adresem e-mail shop@uknowme-records.com.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
§7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
• gotówką lub kartą płatniczą, podczas odbierania przedmiotu zamówienia Sklepie. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym U Know Me Records;
• przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez firmę Sempre Musica. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy U Know Me Records potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez firmę Sempre Musica. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez firmę Sempre Musica potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego U Know Me Records .
4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych.  Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
§8 Czas realizacji zamówień
1.  Firma Sempre Musica może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego U Know Me Records przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2.  Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta.
3.  Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
4.  Firma Sempre Musica nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
§9 Warunki reklamacji
1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi firmę Sempre Musica o stwierdzonej niezgodności.
2. Firma Sempre Musica w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby firma Sempre Musica rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu od firmy Sempre Musica i opisem reklamacji.
4. Reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres ul. Grójecka 43/1a, 02-031 Warszawa lub złożyć w Sklepie.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma Sempre Musica naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Sempre Musica z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił firmie Sempre Musica za nabycie danego produktu.
§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1.  Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
• kontaktując się z firmą Sempre Musica pod adresem e-mail shop@uknowme-records.com;
• samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego U Know Me Records.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym U Know Me Records w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym U Know Me Records bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), stosownie do art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu firmie Sempre Musica produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Firma Sempre Musica zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części w Sklepie lub przesyłając go na adres Sempre Musica ul. Grójecka 43/1a, 02-031 Warszawa.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił firmie Sempre Musica przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
6. Firma Sempre Musica nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§11 Zwrot należności Klientom
1. Firma Sempre Musica dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
• anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
• zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
• zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie i było uprzednio opłacone z góry;
• uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Firma Sempre Musica dokona zwrotu pieniędzy na:
• rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Sempre Musica nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania firmie Sempre Musica numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle firmie Sempre Musica takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Firma Sempre Musica nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w Sklepie, a zamówienie:
• zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie;
• zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3.
5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy Sempre Musica zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
§12 Promocje
1. Na stronach Sklepu Internetowego U Know Me Records mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
• promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu.
• promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po
2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego U Know Me Records, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej .
§13 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmie Sempre Musica danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym U Know Me Records w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego U Know Me Records, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym U Know Me Records. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę Sempre Musica danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę Sempre Musica usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym U Know Me Records.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Sempre Musica z siedzibą w Warszawie (02-031) przy ul. Grójecka 43/1a, wpisaną w dniu 15.12.2010r  do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 520461, NIP 888-278-52-42, REGON 142706454.
3. Firma Sempre Musica przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym U Know Me Records, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy art. 77 rozporządzenia.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
§14 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego U Know Me Records nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego U Know Me Records nie oznacza dostępności tych produktów w Sklepie i możliwości realizacji zamówienia.
3. Firma Sempre Musica dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego U Know Me Records były na najwyższym poziomie, jednakże Firma Sempre Musica nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego U Know Me Records w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego U Know Me Records.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma Sempre Musica nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu  wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego U Know Me Records używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie firmie Sempre Musica statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym U Know Me Records. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy U Know Me Records korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego U Know Me Records.
10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firma Sempre Musica rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy Sempre Musica.
11. Firma Sempre Musica zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Sempre Musica, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego U Know Me Records zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Polityka Prywatności

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu?
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego U Know Me Records są przetwarzane przez firmę Sempre Musica z siedzibą w Warszawie (02-031) przy ul. Grójecka 43/1a, wpisaną w dniu 15.12.2010r  do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 520461, NIP 888-278-52-42, REGON 142706454.
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego U Know Me Records;
3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym U Know Me Records.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: shop@uknowme-records.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym U Know Me Records.

II. Zasady bezpieczeństwa

Sempre Musica zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
• adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
• dokładne i aktualne,
• nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
• przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego U Know Me Records na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego U Know Me Records tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego U Know Me Records, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego U Know Me Records korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego U Know Me Records, opuszczenia Sklepu Internetowego U Know Me Records lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

• Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego U Know Me Records, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
• Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
• Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
• Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne
Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Stosujemy technologie i obowiązujące procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej sklepu U Know Me Records.